อนุทิน 144067 - ต้นโมกข์

3. ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ ตอนที่ 18 (ตอนสุดท้าย)

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (ต่อ)

ทฤษฎีการเลียนแบบของทาร์ด (Tarde’s imitation theory)

ทฤษฎีการเลียนแบบของทาร์ด (Tarde’s imitation theory) เกิดขึ้นจากแนวความคิดของการ์เบรียล ทาร์ด ซึ่งได้เสนอความคิดเรื่องกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นรูปแบบของพฤติกรรม และวิถีทางในการคิด และความรู้สึกนึกคิดที่ส่งผ่านจากกล่มบุคคลกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง หรือ จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งเป็น “ทฤษฎีการเลียนแบบและการแนะนำ” (Imitation and Suggestion) ทาร์ด เรียกว่าแนวคิดนี้ว่า “กฎของการเลียนแบบ” (Three Law of Immitation) กฎของการเลียนแบบ 3 ประการ

1) กฎของความใกล้ชิด (The Law of Imtation of Close Contact)

2) กฎการเลียนแบบผู้ที่เหนือกว่าโดยผู้ที่ด้อยกว่า (The Law of Imtation of Superior by Inferior)

3) กฎของการแทรก (The Law of Imtation of Insertion)

กฎของการเลียนแบบ 3 ประการดังกล่าวนี้ เราสามารถนามาใช้ในการอธิบายได้ว่า คนเรามีส่วนทาให้เกิดอาชญากรรมขึ้นได้อย่างไร

หนังสืออ้างอิง

ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน. หน่วยที่ 5 ทฤษฎีอาชญาวิทยา. Pdf.

เขียน 25 Dec 2015 @ 18:44 ()


ความเห็น (0)