อนุทิน 144058 - ต้นโมกข์

3. ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ ตอนที่ 17

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (ต่อ)

ฌอง การ์เบรียล ทาร์ด (Jean Gabriel Tarde 1843-1904) นักสังคมวิทยา นักอาชญาวิทยา และนักจิตวิทยาสังคม ชาวฝรั่งเศส ทาร์ด เป็นบุคคลแรกที่สนใจศึกษาและบุกเบิกเรื่องทฤษฎีการเรียนรู้ ทาร์ด เชื่อว่า คนเราสามารถเรียนรู้จากคนอื่นได้โดยผ่านกระบวนการเลียนแบบ

ทาร์ด ได้ศึกษาเรื่อง ปฏิสัมพันธ์เชิงจิตวิทยาระหว่างบุคคลกลุ่มเล็ก ซึ่งทำให้เขาค้นพบหลักการสำคัญเรื่อง พลังของ “การเลียนแบบ” (Imitation) และพลังของ “นวัตกรรม” (Innovation) จากแนวคิดของทาร์ด นำไปสู่การค้นพบเรื่อง “จิตใจของกลุ่ม” (Group mind) และมีนักทฤษฎีคนต่อมานาทฤษฎีการเลียนแบบไปขยายผล อาทิ อัลเบิร์ต บันดูรา ได้นำหลักการพื้นฐานตามทฤษฎีของทาร์ดไปพัฒนาเป็นทฤษฎีการเรียนรู้สังคมแบบพุทธิปัญญา (Social Cognitive Learning Theory) และเอฟเวอร์เร็ต เอ็ม โรเจอร์ ได้นาไปพัฒนาเป็นทฤษฎีการยอมรับนวัตรรม

หนังสืออ้างอิง

ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน. หน่วยที่ 5 ทฤษฎีอาชญาวิทยา. Pdf.

เขียน 24 Dec 2015 @ 18:39 ()


ความเห็น (0)