อนุทิน 144046 - ต้นโมกข์

3. ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ ตอนที่ 16

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม

สาระสังเขป

การศึกษาปรากฏการณ์อาชญากรรมในมิติทางสังคมวิทยา อาจแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ลุ่มคือ กลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Socail Learning Theories) และกลุ่มทฤษฎีการตีตรา (Labeling Theories) กลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม มี ฌอง การ์เบรียล ทาร์ด เป็นผู้นำทางทฤษฎี ส่วนกลุ่มทฤษฎีการตีตรา มี แฟรงค์ แทนเนนบาม (Frank Tannenbaum) โฮเวิร์ด เอส เบ็คเคอร์ (Howad S. Becker) และเอ็ดวิน เลอเมิร์ท (Edwin Lemert) เป็นผู้นาทางทฤษฎี

หนังสืออ้างอิง

ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน. หน่วยที่ 5 ทฤษฎีอาชญาวิทยา. Pdf.

เขียน 23 Dec 2015 @ 20:36 ()


ความเห็น (0)