อนุทิน 144030 - ต้นโมกข์

3. ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ ตอนที่ 15

ทฤษฎีความตึงเครียดกับอาชญากรรม : ทฤษฎีความตึงเครียด (Strain Theory)

ความคิดของเมอร์ตันและเดอร์ไคม์เรื่องอโนมี แม้จะมีลักษณะเหมือนกันว่าเป็นสภาวะด้านลบของรัฐ แต่สิ่งที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัดคือ ขณะที่เดอร์ไคม์ ให้ความสำคัญในการอธิบายสาเหตุของอโนมีว่ามาจากสาเหตุพื้นฐานสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกินไปเกินกว่าที่ระเบียบสังคมจะก้าวตามทันในการแก้ปัญหาควบคุมสังคมได้

แต่สำหรับเมอร์ตัน เขาเห็นว่าสาเหตุของปัญหามาจากการที่คนอเมริกันและสังคมอเมริกัน ให้ความสำคัญกับเป้าหมายเรื่องความร่ำรวยมั่งคั่งมากเกินไป จนเกินกาลังที่จะหาวิธีการไปสู่เป้าหมายได้ดีพอ ทำให้ประชาชนจะเกิดความตึงเครียด (Strain) และเกิด ความคับข้องใจ (Frustration) เมอร์ตันอธิบายว่าประชาชนจะต้องต่อสู้กับข้อจากัดทางโครงสร้างเศรษฐกิจในสังคมด้วยวิถีทางของตนเอง จนเกิดความเครียด ความคับข้องใจและนาไปสู่ปัญหาอาชญากรรมในที่สุด

หนังสืออ้างอิง

ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน. หน่วยที่ 5 ทฤษฎีอาชญาวิทยา. Pdf.

เขียน 22 Dec 2015 @ 18:27 ()


ความเห็น (0)