อนุทิน 144013 - ต้นโมกข์

3. ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ ตอนที่ 14

ทฤษฎีความตึงเครียดกับอาชญากรรม : ทฤษฎีความตึงเครียด (Strain Theory)

แนวคิดเรื่องอโนมีและความตึงเครียดในทัศนะของ สังคมต่างๆ ให้ความสำคัญและตระหนักต่อเป้าหมายและวิธีการไปสู่เป้าหมายแตกต่างกัน บางสังคมให้ความสำคัญต่อเรื่องหนึ่งมากกว่าอีกเรื่องหนึ่ง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนในสังคมอเมริกันคือ การให้ความสำคัญต่อเป้าหมายมากกว่าวิธีการไปสู่เป้าหมาย ทำให้เกิดความไม่ได้ดุลยภาพระหว่างเป้าหมายและวิธีการไปสู่เป้าหมาย เมอร์ตันเรียกว่า สภาวะ “อโนมี” ซึ่งเป็นลักษณะที่เป็นส่วนด้านลบของรัฐในการจัดการปัญหา คล้ายกับที่เดอร์ไคม์กล่าวไว้ก่อนหน้านี้

หนังสืออ้างอิง

ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน. หน่วยที่ 5 ทฤษฎีอาชญาวิทยา. Pdf

เขียน 21 Dec 2015 @ 18:23 ()


ความเห็น (0)