อนุทิน 143989 - ต้นโมกข์

3. ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ ตอนที่ 13

ทฤษฎีความตึงเครียดกับอาชญากรรม : ทฤษฎีความตึงเครียด (Strain Theory)

สาระสังเขป

โรเบิร์ต เค เมอร์ตัน (Robert K. Merton) ได้ศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจังถึงแนวทฤษฏีอโนมีของเดอร์ไคม์ เพื่อที่จะพัฒนาทฤษฎีของเขาเองในเรื่องเกี่ยวกับความตึงเครียดเชิงโครงสร้าง (Structural Strain) เมอร์ตันนำแนวคิดเรื่องอโนมีมาศึกษากับสังคมอเมริกัน โดยการผสมหลอมรวมทฤษฎีของเดอร์ไคม์กับข้อสันนิษฐาน (proposition) ของเขาโดยเน้นประเด็นวัฒนธรรมอเมริกัน โมเดลโครงสร้างทางสังคมของเมอร์ตันกลายมาเป็นมุมมองที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการศึกษาทางอาชญาวิทยา ในช่วงตอนต้นทศวรรษที่ 1900 และยังคงได้รับความสนใจมาจนถึงปัจจุบัน

หนังสืออ้างอิง

ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน. หน่วยที่ 5 ทฤษฎีอาชญาวิทยา. Pdf.

.............................

เขียน 20 Dec 2015 @ 18:34 ()


ความเห็น (0)