อนุทิน 143967 - ต้นโมกข์

3. ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ ตอนที่ 12

ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ของเมอร์ตัน (ต่อ)

สรุปได้ว่า “อโนมี” (Anomie) หมายถึง สภาวะที่ไม่เกิดดุลยภาพระหว่างเป้าหมายและวิธีการบรรลุเป้าหมายของมนุษย์ ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมตามมา เช่น ปัญหาการฆ่าตัวตาย (suicide) ปัญหาอาชญากรรม (crime) หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า อโนมี คือ สภาพความแตกสลายของโครงสร้างทางวัฒนธรรมและโครงสร้างทางสังคมนั่นเอง

หนังสืออ้างอิง

ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน. หน่วยที่ 5 ทฤษฎีอาชญาวิทยา. Pdf.

เขียน 19 Dec 2015 @ 20:59 ()


ความเห็น (0)