อนุทิน 143932 - อาจารย์ต้น

3. ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ ตอนที่ 9

ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ของเดอร์ไคม์ (ต่อ)

ประการที่สอง อาชญากรรมทำให้เห็นชัดขึ้นว่า การฝ่าฝืนกฎระเบียบสังคม ทำให้เกิดการรวมตัวกันของสมาชิกในสังคมที่จะยึดเหนี่ยวกัน เพื่อรักษาความถูกต้องและศีลธรรมอันดี ซึ่งเป็นมโนธรรมขั้นสูงของบุคคล

เดอร์ไคม์ อธิบายว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วจากสังคมเกษตรกรรมไปเป็นสังคมอุตสาหกรรม ทำให้สังคมล้มเหลวในการบทบาทการทำหน้าที่จัดการความปรารถนาและความคาดหวังของคนในสังคม

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วนาไปสู่การเกิดปัจจัยอื่นตามมาอย่างเช่น สงคราม การแย่งชิง การเคลื่อนย้ายอพยพแรงงาน การเคลื่อนไหวทางสังคม ดังตัวอย่างที่เกิดในสหรัฐอเมริกาทศวรรษ 1960 เมื่อความสามารถของสังคมในการจัดการกลไกต่างๆ ล้มเหลว ความเห็นแก่ตัวและความโลภของคนในสังคมมีมากเกินกว่าที่สังคมจะสามารถควบคุมได้ จะทาให้เกิดสภาวะที่ เดอร์ไคม์ เรียกว่า “อโนมี” (Anomie)

หนังสืออ้างอิง

ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน. หน่วยที่ 5 ทฤษฎีอาชญาวิทยา. Pdf.

.............................

เขียน 16 Dec 2015 @ 18:50 ()


ความเห็น (0)