อนุทิน 143860 - อาจารย์ต้น

3. ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ ตอนที่ 6

ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ของ เอมิล เดอร์ไคม์ (ต่อ)

เดอร์ไคม์เห็นว่า มนุษย์มีสิ่งที่เรียกว่า “มโนธรรมสำนึก” (Conscience) หรือ “จิตสำนึก” อยู่ในตัวตน ซึ่งหมายถึง การที่มนุษย์มีสติรู้ผิดรู้ชอบ หรือเรียกโดยรวมว่า “ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี” เป็นผลมาจาก กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (socialization) แต่ละสังคมที่มนุษย์รวมตัวกันจะมีการสร้างจิตสำนึกร่วมกัน จนเกิดเป็น “มโนธรรมสำนึกร่วม” หรือ “จิตสำนึกร่วม” (Collective Conscience) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมจิตใจ และความประพฤติของมนุษย์ในสังคมนั้น ให้ปฏิบัติตนถูกต้องตามสำนึกร่วมกันตามบรรทัดฐานของสังคมแต่ละสังคม

เดอร์ไคม์เห็นว่ามนุษย์จะมีศีลธรรม (Moral being) ตราบเท่าที่มนุษย์รวมตัวอยู่ในสังคมหรือมีความเป็นสังคม (Social being) ด้วยเหตุนี้ การกระทำใดก็ตามที่มุ่งเฉพาะประโยชน์ส่วนตน การกระทำนั้นย่อมไร้ศีลธรรม แต่มนุษย์สามารถก้าวข้ามพ้นความเห็นแก่ตัวได้ โดยวิถีทางสังคม

หนังสืออ้างอิง

ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน. หน่วยที่ 5 ทฤษฎีอาชญาวิทยา. Pdf.

เขียน 12 Dec 2015 @ 18:29 ()


ความเห็น (0)