อนุทิน 143853 - อาจารย์ต้น

3. ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ ตอนที่ 5

ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ของ เอมิล เดอร์ไคม์ (ต่อ)

เดอร์ไคม์ ถือว่า อาชญากรรมเป็นสภาวะปกติและเป็นความเป็นจริงทางสังคมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นสังคมในอดีตหรือในปัจจุบัน และไม่ว่าในสังคมที่กำลังพัฒนาหรือสังคมที่พัฒนาแล้ว ต่างก็ประสบกับปัญหาอาชญากรรม เพราะไม่มีสังคมใดที่สามารถบังคับให้สมาชิกทุกคนยอมปฏิบัติตามได้ในทุกเรื่องภายใต้เงื่อนไขทุกสถานการณ์ อาชญากรรมจึงเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับสังคมปัจจุบัน แต่เป็นการปูพื้นฐานสาหรับวิถีชีวิตและจริยธรรมสาหรับอนาคต

จุดมุ่งหมายของทฤษฎีโครงสร้างการหน้าที่ที่มีต่ออาชญากรรมและสังคมคือ ทาอย่างไรจึงจะเกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม สำหรับเดอร์ไคม์มีความเชื่อในเรื่อง “พลังของระเบียบสังคม” (Social order) พลังของระเบียบสังคมเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม

หนังสืออ้างอิง

ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน. หน่วยที่ 5 ทฤษฎีอาชญาวิทยา. Pdf.

เขียน 11 Dec 2015 @ 18:44 ()


ความเห็น (0)