อนุทิน 143822 - อาจารย์ต้น

3. ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ ตอนที่ 3

ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ของออกุสต์ ก็องต์ (ต่อ)

ก็องต์ ปฏิเสธแนวทางการศึกษาสังคมโดยการศึกษามนุษย์เป็นรายบุคคล (individualistic approach) แต่ให้ศึกษา “ระบบสังคม” (Social)แทน การศึกษาระบบสังคมสามารถทำได้โดยศึกษาการทาหน้าที่ของระบบต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงกัน และเราศึกษาได้จากปรากฏการณ์ทางสังคม และหน่วยย่อยทางสังคมที่มีอยู่ เช่น ครอบครัว โรงเรียน ศาสนา กฎหมาย แนวคิดของก็องต์นี้ส่งผลต่อเอมิล เดอร์ไคม์ได้นำมาสานต่อ จนได้เสนอแนวคิดเรื่อง “ข้อเท็จจริงทางสังคม” (Social facts)

หนังสืออ้างอิง

ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน. หน่วยที่ 5 ทฤษฎีอาชญาวิทยา. Pdf.

เขียน 09 Dec 2015 @ 18:55 ()


ความเห็น (0)