อนุทิน 143790 - ต้นโมกข์

3. ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ ตอนที่ 2

ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ของออกุสต์ ก็องต์ (ต่อ)

ก็องต์ เป็นนักปรัชญาคนแรกที่ได้สร้าง ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ (Functionalism) ขึ้นมา โดยก็องต์อธิบายว่า สังคมเปรียบเสมือนร่างกายมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วยระบบย่อยต่าง ซึ่งมีหน้าที่ของตนเอง เช่น ระบบประสาทการรับรู้และการเคลื่อนไหว ระบบความคิดและสั่งการระบบการไหลเวียนของโลหิต ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย แต่ละระบบต่างก็ทาหน้าที่ประสานสัมพันธ์กัน มีความสำคัญต่อกัน สังคมมนุษย์ก็มีระบบย่อยเหล่านี้ อย่างเช่น ระบบการผลิตอาหาร ระบบการแจกจ่ายอาหาร ระบบเศรษฐกิจ การผลิต การบริโภค ระบบการเมืองการปกครอง ระบบการศึกษา ระบบการลงโทษ แต่ละระบบก็จะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน แต่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันในลักษณะการประสานสัมพันธ์ หากระบบใดระบบหนึ่งบกพร่องก็จะส่งผลกระทบไปยังระบบอื่นๆ

หนังสืออ้างอิง

ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน. หน่วยที่ 5 ทฤษฎีอาชญาวิทยา. Pdf.

เขียน 08 Dec 2015 @ 18:40 ()


ความเห็น (1)

ฟันเฟืองมนุษย์นะครับครู....