อนุทิน 143606 - ต้นโมกข์

2. สำนักอาชญาวิทยาปฎิฐานนิยม ตอนที่ 5

สำนักภูมิศาสตร์อาชญาวิทยา ต่อ

สำหรับศาสตร์ด้านอาชญาวิทยา ควอเต็ท ช่วยวาดภาพที่สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอาชญากรรมเพิ่มขึ้น เขาทางานร่วมกับ อังเดร มิเชล เกอร์รี่ (Andre-Michel Guerry) ควอเต็ท มีส่วนร่วมก่อตั้งสำนักอาชญาวิทยาแนวปฏิฐานนิยม และสำนักการสร้างแผนที่อาชญาวิทยา (cartographic school and positivist schools of criminology) โดยใช้เทคนิคทางสถิติเข้ามาช่วย จากการใช้วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ ควอเต็ท ได้อธิบายเชิงลึกถึง ความสัมพันธ์ระหว่างอาชญากรรมกับปัจจัยทางสังคมอื่นๆ จากการวิเคราะห์ของเขาพบว่า มีความสัมพันธ์อย่างยิ่งระหว่างอายุกับอาชญากรรม มากพอๆ กับ เพศกับอาชญากรรม ปัจจัยทางสังคมอื่นๆ ที่เขาค้นพบว่ามีความสัมพันธ์กับอาชญากรรม คือ ภูมิอากาศ ความยากจน การศึกษา และการติดสุรา ผลการวิจัยของควอเต็ท ได้นามาตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารชื่อว่า “การพัฒนาของแนวโน้มของอาชญากรรม” (Of the Propensity to Crime)

สำนักอาชญาวิทยาตามแนวคิดของควอเต็ท มีชื่อว่า “สานักภูมิศาสตร์อาชญากรรม” ก่อตั้งขึ้น ในปี ค.ศ. 1830 ควอเต็ท ได้เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของปรากฏการณ์อาชญากรรม เขาอธิบายว่า “อาชญากรรมประเภทประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย มักปรากฏในเขตพื้นที่ภูมิอากาศร้อนมากกว่าเขตพื้นที่ภูมิอากาศหนาว ในทางกลับกันอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน จะเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าใกล้เขตพื้นที่อากาศหนาวหรือเมื่อใกล้ขั้วโลก” ทฤษฎีของควอเต็ท เรียกว่า “กฏอุณหภูมิของอาชญากรรม

เราอาจกล่าวได้ว่า ควอเต็ท เป็นผู้ริเริ่มความคิดเกี่ยวกับการนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการศึกษาอาชญากรรม จึงนับได้ว่า สำนักภูมิศาสตร์อาชญากรรมของควอเต็ท เป็นสำนักอาชญาวิทยาแนวปฏิฐานนิยม (Criminological Positivism) ยุคแรกๆ ที่มีการนาวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการศึกษาวิชาอาชญาวิทยา และอาจกล่าวได้ว่า ควอเต็ท เป็นบุคคลแรกที่บุกเบิกทฤษฎีอาชญาวิทยาแนวปฎิฐานนิยม หลังจากนั้นอีก 55 ปีต่อมาลอมโบรโซจึงได้ตั้งสำนักอาชญาวิทยาปฏิฐานนิยมขึ้น

หนังสืออ้างอิง

ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน. หน่วยที่ 5 ทฤษฎีอาชญาวิทยา. Pdf.

เขียน 28 Nov 2015 @ 12:24 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อาชญากรรม ในไทยเราเกี่ยใกับเรื่องใดเป็นสำคัญ