อนุทิน 143589 - ต้นโมกข์

2. สำนักอาชญาวิทยาปฎิฐานนิยม ตอนที่ 4

สำนักภูมิศาสตร์อาชญาวิทยา ต่อ

3. แลมเบิร์ต อดอลฟ์ ควอเต็ท (Lambert Adolphe Jacques Quetelet 22 February 1796 – 17 February 1874) ชาวเบลเยี่ยมผู้มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆ หลายศาสตร์ ทั้งนักดาราศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ นักสถิติ นักสังคมวิทยา นักอุตุนิยมวิทยา นักอาชญาวิทยา และนักประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ ควอเต็ทศึกษาสถิติอาชญากรรมในฝรั่งเศส พบว่า มีแนวโน้มที่ค่อนข้างชัดเจนเกี่ยวกับอัตราการเกิดอาชญากรรมในฝรั่งเศส ควอเต็ท แสดงให้เห็นลักษณะส่วนบุคคลที่มีแนวโน้มที่มีโอกาสจะประกอบอาชญากรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนหนุ่มสาว เพศชาย ฐานะยากจน ไม่มีการศึกษา นอกจากนี้ยังพบว่า คนว่างงานมีโอกาสที่จะประกอบอาชญากรรมมากกว่าคนทำงานที่แน่นอน การค้นพบดังกล่าวนี้เองที่เป็นตัวสนับสนุนให้เกิดการวิจัยสมัยใหม่ เกอร์รี่ และ ควอเต็ท สรุปว่า มีโอกาสเป็นอย่างมากที่จะทำให้เราทราบว่าพื้นที่ใดเราควรให้ความสำคัญกับอาชญากรรมประเภทใด ซึ่งเป็นการศึกษาเพิ่มเติมต่อจากการศึกษาคุณลักษณะทั่วไป (มีลักษณะความเป็นทั่วไป ในลักษณะของวิทยาศาสตร์)

อย่างไรก็ดี ควอเต็ท ยังได้เพิ่มองค์ประกอบพิเศษ ได้แก่ ความไม่เสมอภาคอย่างมากหรือช่องว่างระว่างความร่ำรวยกับความยากจน ที่อยู่ในบริเวณเขตพื้นที่เดียวกัน จะนำไปสู่การล่อใจ และการเกิดอารมณ์ปรารถนาที่จะประกอบอาชญากรรม ควอเต็ทกล่าวว่า แนวคิดดังกล่าวนี้เชื่อมโยงไปถึงเรื่อง “สภาวะสูญเสียเชิงความสัมพันธ์” (Relative Deprivation) ซึ่งเป็นสภาวะที่เด่นชัดจากความยากจนทั่วๆ ไป

หนังสืออ้างอิง

ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน. หน่วยที่ 5 ทฤษฎีอาชญาวิทยา. Pdf.

เขียน 27 Nov 2015 @ 18:53 ()


ความเห็น (0)