อนุทิน 143522 - บุษยมาศ

"ภาระหน้าที่งานประจำ"

จัดเตรียม Power Point ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.อุตรดิตถ์ จะมาดูงานของกองบริหารงานบุคคล การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เสร็จเรียบร้อย...เตรียมให้น้องแอมถ่ายเอกสารแจกในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๒๔ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่...ไปครั้งนี้ มีเจอเพื่อนเก่า ๔๐ ปี ที่จากกันไปเพื่อมีชีวิตเป็นของตัวเองกัน...รศ.ดร.พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์

เขียน 23 Nov 2015 @ 15:31 ()


ความเห็น (0)