อนุทิน 143506 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ

33. การวิเคราะห์เชิงสังคมวิทยา: การเหมาสรุปรวม (Stereotype) ทัศนะทางสังคมวิทยา

ในทางสังคมวิทยา การสรุปเหมารวมไม่ว่าจะในแง่บวกและลบล้วนเป็นอันตราย เพราะเป็นทัศนคติที่เกิดมาจากอคติ (ความลำเอียง) และจะมีผลทำให้เราด่วนสรุปอะไรเร็วเกินไป สรุปอะไรเกินเลยจากข้อมูลที่มีอยู่ มองข้ามความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเอาความนึกคิดที่มีต่อกลุ่มมาประเมินค่าอย่างปราศจากการจำแนกแยะแยะ

จากกาญจนา แก้วเทพ .(2541). การวิเคราะห์สื่อ: แนวคิดและเทคนิค. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  เขียน:  

ความเห็น (0)