อนุทิน 143482 - ต้นโมกข์

32. การวิเคราะห์เชิงสังคมวิทยา: การเหมาสรุปรวม (Stereotype)

การสรุปเหมารวมเป็นรูปแบบหนึ่งของทัศนคติที่คนกลุ่มหนึ่งมีภาพลักษณ์ของคนอีกกลุ่มหนึ่งอย่างรวมๆกัน เช่น คนกรุงเพทฯจะมีทัศนคติว่าคนใต้ใจดำ และคนต่างจังหวัดมีทัศนคติกับคนกรุงเทพฯว่าใจดำหลวงลวง เป็นต้น

ทัศนคติที่มีต่อคนอย่างเหมารวมนั้นมีทั้งในแง่บวก แง่ลบ หรือทั้งบวกและลบ เช่น เราจะมักจะมองหมอในทางบวก เช่น เก่ง ฉลาด รวย เรามักจะมีทัศนคติต่อนักการเมืองในแง่ลบ เช่น หลวกลวง เห็นแก่ตัว คำพูดไม่น่าเชื่อถือ และเรามักจะมองหญิงแก่ที่เป็นครูที่เป็นทั้งบวกและลบ เช่น เป็นลบต่อสาวทึนทึก และเป็นบวกในแง่การอุทิศตนต่อการสอน

จากกาญจนา แก้วเทพ .(2541). การวิเคราะห์สื่อ: แนวคิดและเทคนิค. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เขียน 21 Nov 2015 @ 18:41 ()


ความเห็น (0)