อนุทิน 143473 - ต้นโมกข์

31. การวิเคราะห์เชิงสังคมวิทยา: พฤติกรรมเบี่ยงเบน (Deviances) กับสื่อมวลชน

สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมนั้นแบ่งออกเป็น 2 แง่มุม แง่มุมที่ 1 ก็คือ การป่าวประกาศว่าพฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ สื่อมวลชนทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ หรือตราประทับแก่พฤติกรรมของบุคคลในสังคม อย่างไรก็ตาม ที่ได้กล่าวไปแล้วว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและสังคม พฤติกรรมที่เคยถือว่าเบี่ยงเบนในเลาต่อมาก็กลายเป็นพฤติกรรมปกติได้ และสื่อมวลชนยังทำหน้าที่กำกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลในสังคมอีกด้วย

จากกาญจนา แก้วเทพ .(2541). การวิเคราะห์สื่อ: แนวคิดและเทคนิค. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เขียน 20 Nov 2015 @ 18:42 ()


ความเห็น (0)