อนุทิน 143323 - ต้นโมกข์

27. การวิเคราะห์เชิงสังคมวิทยา: การวิเคราะห์สิ่งที่ไม่เป็นไปตามสังคม (anomie)

คำว่า anomie มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก คือคำว่า A+ nomos ซึ่งแปลว่า ไม่มี+กฎเกณฑ์ อันหมายถึงปรากฏการณ์ที่กลุ่มคนบางกลุ่มไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม หรือปฏิบัติไม่ยอมรับกฎเกณฑ์ของสังคม

การใช้แนวคิดเรื่อง anomie นั้นเป็นการมองจากมุมมองของสังคมลงไป และเห็นว่า กลุ่มคนที่อยู่ในภาวะแบบ anomie นั้นเป็นพวกที่สร้างปัญหาให้แก่สังคม เช่น พวกอาชญากร, โจรขโมย, ผู้ที่ทำลายสังคมหรือกระทำความผิดกฎหมายในลักษณะต่างๆ หรือผู้ไม่ปฏิบัติตามจารีตธรรมเนียมนิยม

การเกิดภาวะ anomie นั้น เนื่องมาจากความล้มเหลวในการใช้มาตรการและกระบวนการหล่อหลอมบุคคลทั้งแบบไม้นวม เช่น การบ่มเพาะผู้คนทางสังคม และไม้เข็ง ก็คือการใช้อำนาจเพื่อควบคุมทางสังคม และการลงโทษ

จากกาญจนา แก้วเทพ .(2541). การวิเคราะห์สื่อ: แนวคิดและเทคนิค. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เขียน 12 Nov 2015 @ 18:38 ()


ความเห็น (0)