อนุทิน 143284 - ต้นโมกข์

25. การวิเคราะห์เชิงสังคมวิทยา: การวิเคราะห์ค่านิยม (value)

คำว่า ค่านิยมนั้น หมายถึง ทัศนะร่วมระดับส่วนรวมที่สังคมมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยการประเมินสิ่งนั้นว่าดีหรือเลว น่าพอใจ หรือไม่น่าพอใจ มีค่า หรือไม่มีค่า เป็นต้น

การประเมินค่าดังกล่าวของสังคมที่มีอิทธิพลต่อการกระทำของคนในสังคม เพราะการประเมินจะทำหน้าที่เหมือนเข็มทิศชี้นำการกระทำของบุคคล เช่น ในสังคมไทย ให้คุณค่าแก่ปริญญาบัตรมาก ดังนั้นคนไทยส่วนใหญ่จึงต้องทำทุกอย่าง เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาบัตร ในทางตรงกันข้าม ในสังคมอเมริกัน ซึ่งให้คุณค่าแก่ความสามารถของบุคคลมากกว่า คนในสังคมอเมริกัน จึงไม่ต้องการได้ใบปริญญาบัตร และสนใจการฝึกหัดมากกว่า

จากกาญจนา แก้วเทพ .(2541). การวิเคราะห์สื่อ: แนวคิดและเทคนิค. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เขียน 10 Nov 2015 @ 18:54 ()


ความเห็น (0)