อนุทิน 143268 - ต้นโมกข์

24. การวิเคราะห์เชิงสังคมวิทยา: การวิเคราะห์ค่านิยม (value)

คำว่า คุณค่า หรือ ค่านิยม ใช้คำศัพท์คำเดียวกันก็คือ value แต่ทั้งนี้คำว่าคุณค่า หรือค่านิยม ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันในทุกกรณี ในกรณีที่สิ่งใดเห็นว่ามีคุณค่า และสังคมอาจไม่ให้ค่าเลยก็ได้ แต่ในสังคมอาจมองกระทำอย่างหนึ่งว่ามีค่า และก็อาจไม่มีคุณค่าเลยได้เช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม เกณฑ์ที่เราใช้จะเป็นเกณฑ์ในเชิงสังคมวิทยา ซึ่งเราจะเน้นหนักไปที่ ค่านิยมเป็นหลัก

จากกาญจนา แก้วเทพ .(2541). การวิเคราะห์สื่อ: แนวคิดและเทคนิค. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เขียน 09 Nov 2015 @ 18:44 ()


ความเห็น (0)