อนุทิน 143267 - ต้นโมกข์

1. พัฒนาการของทฤษฎีอาชญาวิทยา: สำนักอาชญาวิทยาคลาสสิค ตอนที่ 11

สำนักอาชญาวิททยานีโอคลาสสิค

สำนักอาชญาวิทยานีโอคลาสสิค (Neo-Classical School of Criminology) เกิดขึ้นในตอนศตวรรษที่ 19 โดย รอสซี่ (Rossi) การ์ราด (Garraud) และจอลี่ (Joly) โดยนักอาชญาวิทยากลุ่มนี้เห็นว่า ควรมีการปรับปรุงแนวทางอาชญาวิทยาของสานักอาชญาวิทยาคลาสสิคให้เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เป็นจริง ซึ่งมีสาระสำคัญ 4 คือ

1. ให้นำพฤติการณ์แห่งคดีมาใช้เพื่อประกอบการพิจารณาคดีเพื่อพิพากษาลงโทษอย่างเหมาะสม

2. ให้ศาลตระหนักถึงความจำเป็นในการการพิจารณาถึงภูมิหลังของผู้กระทาผิด ไม่จำกัดการพิจารณาอยู่เพียงแค่เฉพาะพฤติกรรมในขณะที่กระทำผิดเท่านั้น

3. ขอให้กระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะศาล รับฟังคำให้การของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการในบางสาขาวิชา เช่น สาขาแพทย์ศาสตร์ สาขานิติเวช สาขาจิตเวช เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคดีได้อย่างถ่องแท้ยิ่งขึ้น โดยถือว่าผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการเหล่านั้นเป็นพยานบุคคล

หนังสืออ้างอิง

ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน. หน่วยที่ 5 ทฤษฎีอาชญาวิทยา. Pdf
เขียน 09 Nov 2015 @ 18:41 ()


ความเห็น (0)