อนุทิน 143246 - ต้นโมกข์

1. พัฒนาการของทฤษฎีอาชญาวิทยา: สำนักอาชญาวิทยาคลาสสิค ตอนที่ 10

สำนักอาชญาวิทยาคลาสสิค : เจรีมี เบ็นธัม ต่อ

ทฤษฎีฮีโดนิซึม (Hedonism) ถือว่า “ความเพลิดเพลินและความเจ็บปวด เป็นพื้นฐานที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในมนุษย์” ภายใต้หลักการของทฤษฎีฮีโดนิซึม การบัญญัติกฎหมายจึงมุ่งควบคุมพฤติกรรมของบุคคล และเสนอหลักการว่า “...การลงโทษอาชญากรรมแต่ละประเภทจะต้องก่อให้เกิดความเจ็บปวดจากความทุกข์ทรมานที่ได้รับจากการลงโทษ มากกว่าความเพลิดเพลินที่จะได้รับจากการประกอบอาชญากรรม...” เพื่อให้ผู้กระทำผิดเกิดความหลาบจำ

เบ็นธัม มีความคิดความเชื่อสอดคล้องกับเบ็คคาเรียเกี่ยวกับหลักเจตจำนงอิสระ (Free will) ที่ว่ามนุษย์มีอิสระที่จะคิด ตัดสินใจ และกระทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง จึงต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนที่กระทำลงไป เบ็นธัม เห็นด้วยว่า การลงโทษเป็นวิธีการที่จาเป็นต้องนามาใช้เพื่อข่มขู่ยับยั้งอาชญากรรม เพื่อป้องกันการกระทาผิดซ้ำ แต่เบ็นธัมไม่เห็นด้วยที่จะลงโทษที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดทุกข์ทรมานแก่บุคคลเกินกว่าความจำเป็น

หนังสืออ้างอิง

ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน. หน่วยที่ 5 ทฤษฎีอาชญาวิทยา. Pdf.
เขียน 08 Nov 2015 @ 18:36 ()


ความเห็น (0)