อนุทิน 143234 - ต้นโมกข์

1. พัฒนาการของทฤษฎีอาชญาวิทยา: สำนักอาชญาวิทยาคลาสสิค ตอนที่ 9

สำนักอาชญาวิทยาคลาสสิค : เจรีมี เบ็นธัม

2. เจเรมี เบ็นธัม (Jeremy Bentham)

เจเรมี เบ็นธัม (Jeremy Bentham) (1748-1832) เกิดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1748 เป็นนักปรัชญาชาวอังกฤษ มีมีความเชื่อและสนับสนุนในลัทธิอรรถประโยชน์นิยม (Utilitarianism) เขาเป็นนักอาชญาวิทยาที่สนับสนุนความคิดของเบ็คคาเรียเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายและการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

เบ็นธัม เสนอ “ทฤษฎีแฟลิซิฟิคแคคูลัส” (Falicific Calculus) หรือทฤษฎีอรรถประโยชน์สูงสุด โดยกล่าวว่า “มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่มีเหตุผลผู้ซึ่งจะระมัดระวังในการแสวงหาความเพลิดเพลินและหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด” หลักการนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีฮีโดนิซึม (Hedonism)

หนังสืออ้างอิง

ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน. หน่วยที่ 5 ทฤษฎีอาชญาวิทยา.Pdf.

เขียน 07 Nov 2015 @ 18:48 ()


ความเห็น (0)