อนุทิน 143211 - อาจารย์ต้น

20. การวิเคราะห์เชิงสังคมวิทยา: การวิเคราะห์เชิงสถานภาพ ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม

ในหัวข้อนี้ จะยกตัวอย่างบุคคลที่มีสถานภาพแบบเดียวกัน แต่อยู่ในสังคมที่แตกต่าง จะให้สถนภาพที่ต่างกันไปด้วย เช่น สถานภาพชาวนา เมื่อชาวนาอยู่ในสังคมญี่ปุ่น จะได้รับสถานภาพที่สูง เพราะเป็นอาชีพที่คนเป็นน้อย แต่เมื่อเทียบกับสังคมไทยแล้ว สถานภาพชาวนาจะอยู่ในระดับต่ำ เพราะเป็นอาชีพของคนส่วนใหญ่ นอกจากนี้หากมองในกาลเวลาที่แตกต่างกัน ก็จะมีสถานภาพแตกต่างกันด้วย เช่น หญิงงามเมือง ในสังคมอินเดียยุคโบราณจะมีสถานภาพที่สูงกว่าหญิงงามเมืองของประเทศไทย

สรุปว่า บทบาทหน้าที่เป็นสิ่งที่คงที่ แต่สถานภาพเป็นสิ่งสัมพัทธ์ ขึ้นอยู่กับสถานที่และกาลเวลา

จากกาญจนา แก้วเทพ .(2541). การวิเคราะห์สื่อ: แนวคิดและเทคนิค. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เขียน 05 Nov 2015 @ 18:50 ()


ความเห็น (0)