อนุทิน 143193 - ต้นโมกข์

19. การวิเคราะห์เชิงสังคมวิทยา: การวิเคราะห์เชิงสถานภาพ

คำว่า “สถานภาพ” นั้นหมายถึง ตำแหน่งฐานะที่บุคคลได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายมา และได้รับการประเมินค่าหรือให้คุณค่า (prestige) แก่ตำแหน่งฐานะนั้นจากสังคม (เมื่อเปรียบเทียบกับตำแหน่งฐานะอื่นๆ) โดยนัยยะนี้จะมีความหมายเชิงสัมพัทธ์ (relative) กับส่วนอื่นๆเสมอ ฟังความหมายอาจไม่เข้าใจ ตอนต่อไปผมมีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมแสดงความหมายของสถานภาพเป็นรูปธรรม

จากกาญจนา แก้วเทพ .(2541). การวิเคราะห์สื่อ: แนวคิดและเทคนิค. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เขียน 04 Nov 2015 @ 18:53 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ