อนุทิน 143191 - ต้นโมกข์

1. พัฒนาการของทฤษฎีอาชญาวิทยา: สำนักอาชญาวิทยาคลาสสิค ตอนที่ 6

.สำนักอาชญาวิทยาคลาสสิค : ซีซาร์ เบ็คคาเรีย (Cesare Beccaria) ต่อ

แนวคิดของซีซาร์ เบ็คคาเรีย เกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม อาชญากรรม และการลงโทษ

โดยสรุป

1. การบัญญัติกฎหมายต้องยึดถือหลักการขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับปรัชญาอรรถประโยชน์นิยม (Utilitarianisn philosophy) ที่ว่า “ประโยชน์สูงสุดสาหรับปวงชนจำนวนมากที่สุด”

2. การกำหนดนิยามคาว่า “อาชญากรรม” จะต้องพิจารณาจากองค์ประกอบเกี่ยวกับภยันตรายต่อสังคมเป็นประการสำคัญ กล่าวอีกนัยหนึ่ง อาชญากรรม หมายถึง พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดภยันตราย หรือความสูญเสียต่อสังคมโดยรวม

3. การป้องกันอาชญากรรมย่อมมีความสำคัญกว่าการลงโทษอาชญากร ดังนั้น กฎหมายจึงควรมีลักษณะเป็นลายลักษณ์อักษร และควรมีการเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนทุกคนทราบว่า พฤติกรรมใดควรละเว้นและพฤติกรรมใดควรประพฤติ โดยการกำหนดโทษและการให้รางวัลไดอย่างเหมาะสม

หนังสืออ้างอิง

ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน. หน่วยที่ 5 ทฤษฎีอาชญาวิทยา. Pdf.

เขียน 04 Nov 2015 @ 18:50 ()


ความเห็น (0)