อนุทิน 143181 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"อบรมเชิงปฏิบัติการ"

๒-๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ (ร่าง) ประกาศมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ร่วมกับอธิการบดีหรือตัวแทนอธิกาบดี (ทปอ.มรภ.)

  เขียน:  

ความเห็น (0)