อนุทิน 143181 - บุษยมาศ

"อบรมเชิงปฏิบัติการ"

๒-๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ (ร่าง) ประกาศมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ร่วมกับอธิการบดีหรือตัวแทนอธิกาบดี (ทปอ.มรภ.)

เขียน 04 Nov 2015 @ 11:45 ()


ความเห็น (0)