อนุทิน 143177 - ต้นโมกข์

18. การวิเคราะห์เชิงสังคมวิทยา: การวิเคราะห์เชิงบทบาทกับสื่อมวลชน

แนวทางการวิเคราะห์สื่อมวลชนตามแนวบทบาท แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ กล่าวคือ 1. ดูว่าสื่อมวลชนทำหน้าที่ได้ตามบทบาทของสื่อมวลชนหรือไม่ อย่างไร เช่น สื่อบางอย่างเรียกตนเองว่าเป็นหมาเฝ้าบ้าน เราต้องดูว่าหมาเฝ้าบ้านตนนี้ ทำหน้าที่ขุดคุ้ยเรื่องไม่ชอบมาพากลหรือไม่ อย่างไร

2. แนวทางการเรียนรู้บทบาทในที่นี้ มี 2 อย่าง กล่าวคือ 1. เรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งได้จากการลองผิดลองถูก และ 2 ได้มาจากสื่อมวลชนโดยกระบวนการสังเกตและเลียนแบบ เพราะบทบาทบางอย่าง เราไม่สามารถจะรู้ได้จากประสบการณ์ เช่น บทบาทประธานาธิบดี หรือบทบาทพระสงฆ์ เป็นต้น ซึ่งส่วนนี้จะดูว่าบทบาทที่สื่อมวลชนตั้งใจเสนอนั้นเหมาะสมกับบทบาทนั้นหรือไม่ อย่างไร

จากกาญจนา แก้วเทพ .(2541). การวิเคราะห์สื่อ: แนวคิดและเทคนิค. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เขียน 03 Nov 2015 @ 18:29 ()


ความเห็น (0)