อนุทิน 143156 - เทียนน้อย

กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ

การเขียนอนุทิน

การเขียนอนุทิน เป็นการบันทึกอย่างไม่เป็นทางการของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่่ออธิบายแนวคิดทางคณิตศาสตร์ คิด หรืออธิบายการดำเนินกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ หรือเพื่อสะท้อนความรู้สึก ความคิดเห็น ความสนใจของนักเรียนที่มีต่อแนวคิดหรือการดำเนินกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ การเขียนอนุทินที่ดี นักเรียนจะต้องมีความซื่อศัตย์ เขียนตามความเป็นจริง และควรบันทึกทันทีหลังจากดำเนินกิจกรรมทางคณิตศาสตร์นั้นๆ

การเขียนอนุทิน ครูอาจจะเริ่มต้นด้วยการตั้งประเด็นหัวข้อ หรือคำถามให้นักเรียนเขียน เช่น

- สิ่งที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ในวันนี้คือ...

- สิ่งที่ข้าพเจ้าได้จากการสังเกตในวันนี้ คือ...

- ความคิดเห็นของข้าพเจ้าต่อกิจกรรม / การแก้ปัญหานี้ คือ...

- ความประทับใจของข้าพเจ้าต่อกิจกรรม / การแก้ปัญหานี้ คือ...

- อุปสรรคที่ข้าพเจ้าพบในการทำกิจกรรม / การแก้ปัญหานี้ คือ...

- ยุทธวิธีอื่นที่ใช้ในการแก้ปัญหานี้ คือ...

- ถ้าเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางอย่าง ผลลัพธ์ใหม่ที่ได้จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

ครูควรให้นักเรียนเขียนอนุทินจากหัวข้อที่ง่ายไปสู่หัวข้อที่ยาก โดยอาจให้เขียนอนุทินเพื่อสะท้อนความรู้สึกและความคิดเห็นที่มีต่อแนวคิดหรือการดำเนินกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ก่อน เช่น ความคิดเห็นต่อการใช้เครื่องคำนวณทางคณิตศาสตร์ หลังจากนั้นให้นักเรียนเขียนอนุทินเพื่อธิบายแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่นักเรียนคุ้นเคย เช่น ความหมายของทฤษฎีบทพิทาโกรัสในความคิดของข้าพเจ้า และสุดท้ายให้นักเรียนเขียนอนุทินเพื่ออธิบายแนวคิดทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง เช่น ทฤษฎีบทพิทาโกรัสเกี่ยวข้องกับทฤษฎีบทสุดท้ายของแฟร์มาอย่างไร


ที่มา : ทักษะ/ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ สสวท.

เขียน 02 Nov 2015 @ 15:05 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ใช้ “บันทึกการเรียนรู้” ใน Classstart.org แทนได้เหมือนกันครับ ;)…

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ