อนุทิน 143131 - อาจารย์ต้น

1. พัฒนาการของทฤษฎีอาชญาวิทยา: สำนักอาชญาวิทยาคลาสสิค ตอนที่ 2

สำนักอาชญาวิทยาคลาสสิค : ซีซาร์ เบ็คคาเรีย (Cesare Beccaria)

1. ซีซาร์ เบ็คคาเรีย (Cesare Beccaria)

ในปี ค.ศ. 1764 ซีซาร์ เบ็คคาเรีย (Cesare Beccaria) ได้เขียน บทความเป็นภาษาอิตาเลียนซึ่งเป็นงานชิ้นสำคัญของเขาในหนังสือชื่อ Dei delitti e delle pene ตรงกับความหมายในภาษาอังกฤษว่า “On Crimes and Punishments” ซึ่งเป็นข้อเขียนที่ จุดประกายความคิดของนักปราชญ์ในอิตาลีและทั่วภาคพื้นยุโรป

เบ็คคาเรียได้แสดงทัศนะคัดค้านต่อการลงโทษประหารชีวิตอย่างไม่เป็นธรรม เขาต่อต้านการลงโทษประหารชีวิต (Capital Punishment) ที่รัฐและผู้ปกครองลงโทษประชาชนโดยไม่มีหลักกฎหมาย ไม่มีบรรทัดฐาน และไม่มีความแน่นอน อาศัยอคติ การตัดสินด้วยความรู้สึก และความเชื่อทางศาสนาที่ขาดความชอบธรรม เบ็คคาเรียเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

หลักการของเบ็คคาเรียเกี่ยวกับการลงโทษนั้นมีแนวคิดพื้นฐานมาจากทฤษฎีอรรถประโยชน์นิยม (Utilitarianism philosophy) คือ “ประโยชน์สูงสุดสาหรับปวงชนจำนวนมากที่สุด” หมายถึง “การมุ่งคุ้มครองประโยชน์สูงสุดสุดของคนส่วนใหญ่ในสังคม” ซึ่งเบ็คคาเรียนามาใช้ในการข้อเสนอเกี่ยวกับอาชญากรรมและการลงโทษ โดยมุ่งป้องกันสังคมจากภยันตรายของอาชญากรรมด้วยการข่มขวัญยับยั้ง (deterrence)

หนังสืออ้างอิง

ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน. หน่วยที่ 5 ทฤษฎีอาชญาวิทยา. Pdf.

เขียน 31 Oct 2015 @ 18:41 ()


ความเห็น (0)