อนุทิน 143125 - ต้นโมกข์

1. พัฒนาการของทฤษฎีอาชญาวิทยา: สำนักอาชญาวิทยาคลาสสิค ตอนที่ 1

สำนักอาชญาวิทยาคลาสสิค

สำนักอาชญาวิทยาคลาสสิค (The Classical School of Criminology) เกิดขึ้นในยุโรปสมัยศตวรรษที่ 18 อันเป็นยุคแสงสว่างทางปัญญา (Enlightenment) ซึ่งผู้คนปฏิเสธการครอบงำทางความคิดจากอำนาจรัฐและอำนาจของฝ่ายศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิกที่ใช้อานาจอย่างไม่เป็นธรรม ผู้คนในยุคนั้นเห็นว่าการใช้สติปัญญาแสวงหาความรู้ใหม่ มีคุณค่าและมีความหมายมากกว่าการอาศัยความรู้ที่ศาสนาจักรสร้างไว้ครอบงำประชาชน แนวคิดของสำนักอาชญาวิทยาคลาสสิคตั้งอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีอรรถประโยชน์นิยม (Utilitarianism philosophy) ทฤษฎีสัญญาประชาคม (Social contract) และทฤษฎีเจตต์จานงอิสระ (Free will)

ทฤษฎีเจตจำนงอิสระ (Free will) เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีอิสระที่จะคิด ทำสิ่งใดด้วยตัวของเขาเอง มนุษย์มีความสามารถในการใช้เหตุผล ดังนั้น เมื่อมนุษย์กระทำสิ่งใดลงไป โดยการตัดสินใจและการใช้เหตุผลของตนเองแล้ว เขาก็จะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขากระทำลงไป หากกระทำผิดย่อมต้องได้รับการลงโทษ การที่สังคมลงโทษบุคคลนั้นก็เพราะว่าเขาได้กระทำความผิด และเป็นสิ่งที่เขาสมควรจะได้รับ โดยมากแล้วสำนักอาชญาวิทยาแบบคลาสสิกนี้จะมีอยู่ 3 สำนัก ได้แก่ 1. ซีซาร์ เบ็คคาเรีย 2. เบนทัม, แบล็คสโตน, พีช และ3. นีโอคลาสสิก ในที่นี้จะขอเสนอนักปรัชญาที่สำคัญในยุคอาชาวิทยาแบบคลาสสิกจำนวน 3 คนได้แก่ 1. ซีซาร์ เบ็คคาเรีย และ 2 เจรีมี เบ็นธัม 3. สำนักนีโอคลาสสิกเท่านั้น

หนังสืออ้างอิง

ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน. หน่วยที่ 5 ทฤษฎีอาชญาวิทยา. Pdf.

………………….

เขียน 30 Oct 2015 @ 21:02 () แก้ไข 30 Oct 2015 @ 21:10, ()


ความเห็น (0)