อนุทิน 143124 - ต้นโมกข์

14. การวิเคราะห์เชิงสังคมวิทยา: เกณฑ์ในการวิเคราะห์สื่อ โดยทฤษฎีหน้าที่

เกณฑ์ (categories) หรือประเภทของทฤษฎีหน้าที่นิยม ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สื่อ มี 2 ประการ ได้แก่ 1. กลุ่มแนวคิดเรื่อง หน้าที่ (Function), ไม่ทำหน้าที่ (Non- Function), และทำหน้าที่เชิงลบ (Dysfunction) เช่น ในบรรดารายการโทรทัศน์ เช่น รายการเตือนผู้ฟังให้มีความระวังเรื่องความปลอดภัย หรือรายการที่ต้องการโฆษณาเรื่องความเป็นไทย ฯลฯ รายการเหล่านี้ย่อมบอกถึงวัตถุประสงค์ของตนไว้อยู่ก่อนแล้ว หากรายการเหล่านั้นนำเสนอต่อผู้ชม เราในฐานะที่เป็นผู้วิเคราะห์สื่อ ต้องนำมาวิจัยหรือวิเคราะห์หรือวิพากษ์ว่ารายการเหล่านี้ทำได้อย่างที่บอกไว้หรือไม่ ถ้าทำได้ ก็ต้องบอกว่ารายการเหล่านั้นทำหน้าที่ (function) ของตนได้สมบูรณ์แบบ แต่หากรายการเหล่านั้นไม่ได้ทำหน้าที่ (Non-Function) หรือเป็นการทำหน้าที่ในเชิงลบ (dysfunction) เช่น รายการเหล่านั้นต้องการให้ต้องการให้ผู้ชมระวังในการเรื่องการหลอกลวง แต่อาจชี้ช่องทางและวิธีการให้ผู้กระทำได้รับประโยชน์เรื่องการหลอกลวงมากขึ้น ซึ่งตรงนี้ก็อาจเรียกว่าทำหน้าที่ในเชิงลบได้

กล่าวโดยสรุป การจะวัดว่าทำหน้าที่ ไม่ทำหน้าที่ ทำหน้าที่และอาจส่งผลลบ เราจะต้องดูที่ผลลัพธ์ (outcomes) เป็นสำคัญ

จากกาญจนา แก้วเทพ .(2541). การวิเคราะห์สื่อ: แนวคิดและเทคนิค. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เขียน 30 Oct 2015 @ 18:53 ()


ความเห็น (0)