อนุทิน 143113 - ต้นโมกข์

13. การวิเคราะห์เชิงสังคมวิทยา: จุดหลักของทฤษฎีหน้าที่นิยมก็คือความสมดุล

ขอสรุปเนื้อหาของทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่ และหน้าที่นิยมไว้ตรงนี้ว่า ทั้งสองทฤษฎีมีจุดเน้นเรื่อง หลักแห่งความเชื่อมโยงและพึ่งพากันและกันระหว่างสถาบันสังคมต่างๆ ตามหลักการนี้ สถาบันต่างสังคมต่างๆ เช่น สถาบันครอบครัว การเมือง ศาสนา เศรษฐกิจ ฯลฯ มีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน สังคมตามสภาพธรรมชาติเป็นสังคมที่มีความปรองดองและกลมกลืนกัน เพราะสถาบันทางสังคมต่างๆทำหน้าที่ขจัดความขัดแย้ง และรักษาความสมดุล (equilibrium) ของสภาพเอาไว้ สังคมตามธรรมชาตินั้นปราศจากความขัดแย้ง (internal conflict) และแม้แต่สงคราม (warfare) ภายในและระหว่างชนเผ่าของแอฟริกาก็ได้รับการอธิบายจากนักทฤษฎีหน้าที่นิยม เช่น แมกซ์ กลักแมน (Max Gluckman) ว่ามีหน้าทีสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างสมาชิกในเผ่า เพื่อเตรียมพร้อมและร่วมมือกันต่อสู้กับชนเผ่าอื่น

จาก ยศ สันตสมบัติ. (2540) มนุษย์กับวัฒนธรรม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

......................................
เขียน 29 Oct 2015 @ 18:49 ()


ความเห็น (0)