อนุทิน 143098 - ต้นโมกข์

12. การวิเคราะห์เชิงสังคมวิทยา: ความต้องการขั้นที่ 3 ของปัจเจกบุคคล

3. ความต้องการเชิงสัญลักษณ์ (symbolical needs) ความต้องการประเภทนี้ ตอบสนองโดยการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ ศาสนา ไสยศาสตร์ และศิลปะขึ้นมาในสังคม มาลินอสกีอธิบายว่า มนุษย์เป็นสัตว์ประเภทเดียวที่สามารถสั่งสมความรู้ และประสบการณ์ รวมทั้งรวบรวมให้เป็นระบบ เพื่อนำไปใช้ ดัดแปลง แก้ไข วิถีชีวิตของตนต่อไปในภายหน้า

ระบบความรู้หรือวิทยาศาสตร์ทำหน้าที่ตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ และเข้าใจระบบปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ แต่เมื่อวิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์บางอย่าง เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือฟ้าผ่าได้ มนุษย์ก็คิดความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ และศาสนาเข้ามาเป็นเครื่องมือเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหล่านั้น เพื่อช่วยให้มนุษย์มีความเข้าใจ และรู้สึกปลอดภัย นอกจากนั้น ศาสนาและพิธีกรรมต่างๆ ยังมีหน้าที่สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวใจ สร้างความสามัคคี และความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในสังคม กล่าวให้ง่ายก็คือ ทฤษฎีหน้าที่นิยมของมาลินอสกี ก็คือ Individual Functionalism นั่นเอง

จาก ยศ สันตสมบัติ. (2540) มนุษย์กับวัฒนธรรม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เขียน 28 Oct 2015 @ 18:53 ()


ความเห็น (0)