อนุทิน 143086 - ต้นโมกข์

11. การวิเคราะห์เชิงสังคมวิทยา: ความต้องการขั้นที่ 2 ของปัจเจกบุคคล

2. การตอบสนองร่วมกันของสมาชิกในสังคม (instrumental needs) หมายถึง การทำงานร่วมกันของสมาชิกในสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานทางร่างกายและจิตใจในข้อที่ 1 การทำงานร่วมกันของสมาชิกสังคมก่อให้เกิดการจัดตั้งองค์กรและสถาบันสังคมต่างๆขึ้น เช่น ความต้องการทางด้านการเจริญพันธุ์ก็ได้ก่อได้รับการตอบสนองโดยการจัดตั้งระบบครอบครัว การแต่งงาน และระบบเครือญาติ เป็นต้น

ดังนั้น สถาบันทางสังคมต่างๆ เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันทางเศรษฐกิจ สถาบันทางศาสนา ฯลฯ ก็คือ ผลของการตอบสนองร่วมกันของมนุษย์ในสังคมต่อความพื้นฐานทางร่างกายและจิตใจนั่นเอง

จาก ยศ สันตสมบัติ. (2540) มนุษย์กับวัฒนธรรม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เขียน 27 Oct 2015 @ 18:44 ()


ความเห็น (0)