อนุทิน 143069 - ต้นโมกข์

10. การวิเคราะห์เชิงสังคมวิทยา: ความต้องการขั้นที่ 1 ของปัจเจกบุคคล

ทฤษฎีหน้าที่นิยมของมาลินอสกี เป็นความพยายามผสานแนวความคิดของเดอร์ไคม์เข้ากับจิตวิทยาของพาฟลอฟ (Pavlof), วุนท์ (Wundt), และฟรอยด์ (Freud) มานินอสกี เสนอว่า มนุษย์มีความต้องการพื้นฐานซึ่งต้องได้รับการตอบสนองจากสังคม ท่านได้แบ่งความต้องการของมนุษย์เป็น 3 ประเภท คือ

1. ความต้องการพื้นฐานทางด้านร่างกายและจิตใจ (basic biological and psychological needs) เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม การพักผ่อน การเจริญเติบโต และการสืบพันธุ์ เป็นต้น

จาก ยศ สันตสมบัติ. (2540) มนุษย์กับวัฒนธรรม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เขียน 26 Oct 2015 @ 18:54 ()


ความเห็น (0)