อนุทิน 143016 - ต้นโมกข์

8. การวิเคราะห์เชิงสังคมวิทยา: หน้าที่ที่ตอบสนองสังคม

นอกจากนี้ยังมีนักมานุษยวิทยาคนหนึ่งชื่อ แรดคลิฟฟ์ บราวน์ (A.R. Radcliffe-Brown) ก็เสนอแนวคิดเรื่องหน้าที่นิยมคล้ายๆกัน โดยที่เขาเชื่อว่าสังคมเปรียบเสมือนร่างกาย หากอวัยวะทำหน้าที่ของตนเองอย่างถูกต้อง สังคมหรือร่างกายย่อมดำรงชีพอยู่ได้

ดังนั้นหน้าที่ของนักมานุษยวิทยาก็คือ การค้นหาและอธิบายว่าระบบต่างๆของสังคมมีหน้าที่ และโครงสร้างอย่างไร แต่ละระบบมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆของสังคมก็คือโครงสร้างสังคม (social structure) ในแต่ละระบบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง จะประกอบไปด้วยสถาบัน (institutions) ต่างๆ เช่น ระบบศาสนา จะประกอบไปด้วยพิธีกรรม ความเชื่อ องค์กรทางศาสนา ฯลฯ ซึ่งแต่ละสถาบันจะทำหน้าที่ที่ว่าร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ระบบดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสรุป ระบบต่างๆของสังคมจะทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความสมดุล (equilibrium) ของสังคมเอาไว้ กล่าวให้ง่ายก็คือ เราอาจเรียกกลุ่มนี้ว่า Social Functionalism นั่นเอง

จาก ยศ สันตสมบัติ. (2540) มนุษย์กับวัฒนธรรม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เขียน 22 Oct 2015 @ 19:10 ()


ความเห็น (0)