อนุทิน 143000 - ต้นโมกข์

7. การวิเคราะห์เชิงสังคมวิทยา

อีกกลุ่มหนึ่ง จะตั้งคำถามว่า บรรดาสถาบันทางสังคมจะเอื้อประโยชน์สุขให้แก่ปัจเจกบุคคลได้มากน้อยเพียงใด กล่าวคือ จะถือเอาปัจเจกบุคคลเป็นเป้าหมายของการกระทำหน้าที่ของปัจเจกบุคคล เราเรียกกลุ่มนี้ว่า Individual Functionalism

จากกาญจนา แก้วเทพ .(2541). การวิเคราะห์สื่อ: แนวคิดและเทคนิค. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เขียน 21 Oct 2015 @ 19:00 ()


ความเห็น (0)