ติดต่อ

อนุทิน #143000

7. การวิเคราะห์เชิงสังคมวิทยา

อีกกลุ่มหนึ่ง จะตั้งคำถามว่า บรรดาสถาบันทางสังคมจะเอื้อประโยชน์สุขให้แก่ปัจเจกบุคคลได้มากน้อยเพียงใด กล่าวคือ จะถือเอาปัจเจกบุคคลเป็นเป้าหมายของการกระทำหน้าที่ของปัจเจกบุคคล เราเรียกกลุ่มนี้ว่า Individual Functionalism

จากกาญจนา แก้วเทพ .(2541). การวิเคราะห์สื่อ: แนวคิดและเทคนิค. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เขียน:  

ความเห็น (0)