อนุทิน 142986 - ต้นโมกข์

6. การวิเคราะห์เชิงสังคมวิทยา

ในกลุ่มหน้าที่นิยม อาจแบ่งแยกย่อยได้อีก 2 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มแรกจะเน้นในเรื่องบรรดาสถาบันสังคมต่างๆ เช่น ครอบครัว โรงเรียน ศาสนา รัฐ ธุรกิจ สื่อมวลชน ฯลฯ ล้วนมีหน้าที่ที่จะทำให้สังคมส่วนรวมมีความสุข เราเรียกกลุ่มนี้ว่า Social Functionalism เนื่องจากเน้นหนักไปที่เป้าหมายอยู่ที่สังคมโดยรวม (the whole)

จากกาญจนา แก้วเทพ .(2541). การวิเคราะห์สื่อ: แนวคิดและเทคนิค. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เขียน 20 Oct 2015 @ 18:46 ()


ความเห็น (0)