อนุทิน 142970 - อาจารย์ต้น

5. การวิเคราะห์เชิงสังคมวิทยา

เมื่อกล่าวถึงระบบข้ารัฐการไปแล้ว เราจะมาต่อเรื่องแนวคิดหน้าที่นิยมกันบ้าง หน้าที่นิยมมีแนวคิดหลักหรือ concept ไว้ว่า สังคมหรือองค์กรต่างๆ เปรียบเสมือนร่างกายอันเป็นส่วนรวม (the whole) ส่วนรวมนี้ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ (parts) ที่มีหน้าที่ย่อยๆแตกต่างกัน อันเปรียบเสมือนอวัยวะภายในร่างกาย ส่วนย่อยๆนี้จำเป็นต้องทำหน้าที่ของตนให้เรียบร้อยสมบูรณ์ ส่วนร่วมทั้งหมดจึงอยู่ได้อย่างปลอดภัย

จากกาญจนา แก้วเทพ .(2541). การวิเคราะห์สื่อ: แนวคิดและเทคนิค. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เขียน 19 Oct 2015 @ 18:48 ()


ความเห็น (0)