อนุทิน 142950 - ต้นโมกข์

4. การวิเคราะห์เชิงสังคมวิทยา

หากเราจะใช้เกณฑ์การทำหน้าที่ทางสังคมของระบบราชการมาวิเคราะห์สื่อแล้ว ย่อมต้องวิเคราะห์ว่าระบบข้ารัชการนั้นมีความจำเป็นสำหรับสื่อเพียงใด และมีประสิทธิภาพหรือไม่ ทั้งนี้เพราะระบบสื่อสารมวลชนนั้นย่อมหน้าที่ ที่ขัดแย้งอยู่ในตัวเอง ซึ่งจะทำให้ใช้ระบบข้ารัฐการแบบที่บรรยายมานั้นใช้ไม่ได้ เช่น ในการจัดองค์กรของระบบสื่อสารมวลชนจำเป็นต้องมีการแบ่งงานกันทำเป็นช่วงชั้น แต่งานบางอย่างเช่น ข่าวจำเป็นต้องใช้ความเร็ว หน้าที่ทั้งสองประการนี้จะขัดแย้งกันหรือไม่ อย่างไร

จากกาญจนา แก้วเทพ .(2541). การวิเคราะห์สื่อ: แนวคิดและเทคนิค. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เขียน 16 Oct 2015 @ 20:54 ()


ความเห็น (0)