อนุทิน 142824 - ต้นโมกข์

2. การวิเคราะห์เชิงสังคมวิทยา

ดังที่กล่าวมาแล้วในข้อที่ 1 การวิเคราะห์เชิงสังคมวิทยาจะเน้นเรื่องแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในสังคมยุคแรกๆ จะมีการจัดองค์กรที่ไม่เน้นรูปแบบ หรือไม่ทางการนัก เน้นที่ความรักความอบอุ่น การสื่อสารจะใช้ภาษาพูดเป็นหลัก ภาษาเขียนเป็นรอง และความสัมพันธ์แบบเน้นตัวต่อตัว

แต่เมื่อสังคมพัฒนาจนถึงขั้นมีลักษณะคล้ายเมืองมากขึ้น สังคมจะมีขนาดใหญ่ มีคนมาก มีกิจกรรมที่หลากหลาย การจัดองค์กรทางสังคมในลักษณะดังกล่าว ย่อมจะทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างบุคคล จึงได้มีแนวคิดการจัดองค์กรรูปแบบใหม่ ที่เน้นความเป็นรัฐข้าราชการขึ้น (Bureaucracy)

จากกาญจนา แก้วเทพ .(2541). การวิเคราะห์สื่อ: แนวคิดและเทคนิค. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เขียน 08 Oct 2015 @ 19:11 ()


ความเห็น (0)