อนุทิน #142808

  ติดต่อ

1. การวิเคราะห์เชิงสังคมวิทยา

คำว่าสังคมวิทยาในที่นี้ก็คือ การศึกษาที่มุ่งพิจารณาแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ที่อาจมีจุดร่วม หรือจุดต่าง อันเนื่องมาจากคุณลักษณะของบุคคลนั้นตามสังคม เช่น เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ เป็นต้น

สำหรับเกณฑ์ หรือประเภท (categories) ที่ใช้จะมีหลากหลาย ผมขอเสนอ เกณฑ์การทำหน้าที่ และเกณฑ์การเบี่ยงเบนทางสังคม

จากกาญจนา แก้วเทพ .(2541). การวิเคราะห์สื่อ: แนวคิดและเทคนิค. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  เขียน:  

ความเห็น (0)