อนุทิน 142779 - ต้นโมกข์

เรียนศัพท์จากราก ตอนที่ 26

1. ambiguous คำนี้เป็นคำคุณศัพท์ (adj.) คำนี้มาจากภาษาลาติน ambiguus แปลตามรูปศัพท์ได้ว่า ขับเคลื่อนไป หรือนำไปทั้งสองทาง กล่าวคือ ไม่แน่ใจหรือสงสัย โดยการยึดความ ซึ่งหมายถึง ไม่แน่นอน หรือน่าสงสัย แต่ใช้ในความหมายดังต่อไปนี้

1.1 กำกวม หรือมีมากกว่าหนึ่งความหมาย เช่น

The wording of the agreement is highly ambiguous.

ถ้อยคำของข้อตกลงนี้กำกวมมาก

1.2 ไม่ชัดเจน ชวนสับสน เข้าใจยาก เช่น

The results of the experiments were ambiguous and they will have to be done again.

ผลการทดลองไม่ชัดเจน จึงต้องทดลองใหม่

รูปกริยาวิเศษณ์ใช้ ambiguously เช่น

The legislation had been ambiguously worded.

กฎหมายฉบับนี้ใช้ถ้อยคำกำกวม

2. ambiguity คำนี้เป็นคำนาม (n.) เกิดมาจาก ambigu (ous)+ -ity เมื่อรวมกันจึงได้ ambiguity ใช้ในความหมายดังต่อไปนี้

2.1 ความกำกวม เช่น

Write clear definition in order to avoid ambiguity.

เขียนนิยามที่ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงความกำกวม

2.2 ถ้อยคำที่กำกวม เช่น

There were several inconsistencies and ambiguities.

มีถ้อยคำที่ลักลั่น และกำกวมหลายแห่ง

2.3 ความเข้าใจยาก ความสับสน เช่น

We wish to remove any ambiguity concerning our demands.

เราประสงค์ที่จะขจัดความสับสนใดๆ เกี่ยวกับข้อเรียกร้องต่างๆของเรา

หนังสืออ้างอิง

สมศีล ฌานวังศะ. ภาษาน่ารู้: เรียนศัพท์จากราก ตอนที่ 17 ตีพิมพ์ในมติชนสุดสัปดาห์ หน้า 73 ขอโทษที่มิอาจจะบอกฉบับได้ครับ

......................

เขียน 06 Oct 2015 @ 18:39 ()


ความเห็น (0)