อนุทิน 142546 - บุษยมาศ

"การกำหนดตำแหน่งและการประเมินค่างาน"

การกำหนดตำแหน่งและการประเมินค่างาน...เป็นงานใหม่ที่ภาครัฐต้องให้ส่วนราชการดำเนินการ...เป็นผู้บริหารของหน่วยงาน ต้องเข้าใจและทราบถึงความจำเป็นต้องมีของภาระงานนี้...จะอ้างว่าเป็นงานสายสนับสนุนวิชาการไม่ได้...ต้องเข้าใจว่าคนเป็นผู้บริหาร...ต้องเข้าใจในบริบทของงานที่จะต้องปฏิบัติ เพราะสมัยก่อน สำนักงาน ก.พ. ไม่ได้กระจายอำนาจ จะเป็นผู้ดำเนินการให้...ณ ปัจจุบัน ส่วนราชการได้รับการกระจายอำนาจแล้ว...จะต้องเป็นผู้จัดทำและดำเนินการเอง

เขียน 21 Sep 2015 @ 13:41 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณกำลังใจจากทุกท่านค่ะ