อนุทิน 142541 - อร วรรณดา

  ติดต่อ

อนุทินที่ ๑๒๐

๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการจำดทำหนังสือเล่มเล็ก สิ่งที่ได้รับและประทับใจไม่ใช่รางวัลจากการแข่งขัน แต่เกิดจากการที่เด็กได้แสดงออกถึงความสามารถ การบูรณาการความรู้ การทำงานเป็นทีม ความอดทนอดกลั้น มุมานะในการทำงาน เด็กต้องใช้เวลาแข่งขันนานถึง ๖ ชั่วโมง

  เขียน:  

ความเห็น (0)