อนุทิน 142325 - นาวาอากาศตรี กัปตัน ดร. ปุญณัฐส์ นำพา

นาวาอากาศโทกัปตัน ปุญณัฐส์ (ธีรพงษ์)นำพาอายุ 55 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.ทอ.) สาขาวิศวกรรมอากาศยาน โรงเรียนนายเรืออากาศ

หลักสูตรพัฒนานักบริหาร Mini MBA สาขา Business Administration and

Mini MPA สาขา Public Administration มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) มหาวิทยาลัยปทุมธานี

นักศึกษาปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) Ph.D. (Innovative Business Management)

แขนงนวัตกรรมการจัดการภาคธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คุณวุฒิพิเศษด้านการบินAirline Transport Pilot License (ATPL)D-0749

- ICAO Flight Instructor Rating and

- Multi crew Pilot Instructor Rating on A330-300

- Crew Resource Management Instructor (CRMI) Certified by Thai DCA

- Ground Instructor for General Subjects and Basic Instructor Training Course (BITC) Certified by Thai DCA

- T-37B, PC-9 Flying Instructor, RTAF, Flying Training School

- PC-9/A Qualified Flying Instructor (QFI), Central Flying School,

Royal Australian Air Force (RAAF)

Total Flight experience 16,500 ชั่วโมง (นับถึงสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2558)

เขียน 05 Sep 2015 @ 18:32 ()


ความเห็น (0)