อนุทิน 142260 - บุษยมาศ

"งานบริการวิชาการ"

- เตรียมทำ Power Point เพื่อบรรยาย "กระบวนการบริหารงานบุคคล" ให้กับคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร (คณบดี) ของ มรภ.มหาสารคาม ณ เขาค้อ ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘

- เตรียมทำ Power Point เพื่อบรรยายให้กับบุคลากรสายสนับสนุนของ มรภ.เลย เกี่ยวกับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ในวันที่ ๙-๑๑ กันยายน ๒๕๕๘

เขียน 03 Sep 2015 @ 12:25 ()


ความเห็น (0)