อนุทิน 142150 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๔๖๒ |

"มนุษยสัมพันธ์"

ความแตกต่างของมนุษย์

 • พันธุกรรม
 • ความเป็นอยู่
 • การศึกษา
 • เพศ
 • อาชีพ
 • ฐานะ

ประเภทของคน

ประเภทของคนที่แบ่งตามการกระทำ

 • คนที่ชอบทำงานด้วยความรวดเร็ว
 • คนที่ชอบทำงานด้วยความเชื่องช้า
 • คนที่ชอบทำงานตามเวลาที่กำหนด

ประเภทของคนที่แบ่งตามการใช้อารมณ์และเหตุผล

 • คนที่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล
 • คนที่ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์
 • คนที่ใช้เหตุผลและอารมณ์เท่ากัน

ประเภทของคนที่แบ่งตามกระบวนการความคิด

 • คนที่คิดเฉพาะเรื่อง
 • คนที่คิดถึงภาพรวมของเรื่องทั้งหมด
 • คนที่คิดวิเคราะห์ด้วยเหตุและผล
 • คนที่ไม่คิดหรือคิดน้อย

(มนุษย์สัมพันธ์ที่ไม่ควรละเว้นฯ, หน้า ๓๒ - ๕๗)

เขียน 25 Aug 2015 @ 14:31 ()


ความเห็น (0)